6-1-بیماری ویروس برگ باد بزنی مو

عامل بیماری: Grapevine fanleaf virus

علایم بیماری :

روی پایه های مبتلا شاخه های کوتاه و برگها می شوند.
روی برگها لکه هایی ظاهر شده و میوه های ریز خوشه
در اوایل فصل می ریزند گاهی حبه های انگور بی دانه
میشوند.

مبارزه:

انتخاب قلمه سالم و ضد عفونی خاک با بکار گیری
متیل بروماید به نسبت 400 تا 800 کیلو در هکتار
یکماه قبل از موستان در مبارزه علیه این بیماری
موثر است.

تصاویر:
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 550x453 and weights 64KB.


7-1-بیماری آنتراکنوز مو

عامل بیماریSphaceloma ampelinum :

علایم بیماری
:

بیماری در قسمتهای هوایی وجوان مودیده می شود .روی ساقهِِِِِِ- دمبرگ-
پیچک لکه های قهوه ای رنگ بیضی شکل ایجاد می شود که اغلب توسعه
انها توسط لایه چوب پنبه ای محدود می شود.
روی برگ لکه های مدوربه صورت بافت مرده(نکروتیک)ایجاد می شود
و در صورتی که برگ خیلی جوان باشد ناحیه آلوده بعد از خشک شدن از
متن برگ جدا شده و برگ منظره غربالی میگیرد.
روی حبه ها ی انگورلکه های گرد به رنگ قهوه ای با حاشیه تیره ظاهر
می گردد .لکه ها ممکن است به هم متصل شده لکه های بزرگ و نا منظمی
به وجود می آ یند.

مبارزه:

- کشت ارقام مقاوم مانند نیا گارا – کنکورد
- هرس شا خه های آلوده
- سم پاشی در دو نوبت زمستان با محلول سولفات مس پنج در صد و در
بهار با کپتان و یا توپسین به نسبت دودر هزار


تصاویر:تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ | 13:39 | نویسنده : ناصر ملکی |
  • فار سی ام اس
  • آی ایی اس پی